.Net Database First Yaklaşımı

MSSMS ‘ den daha önceden hazırlanmış veri tabanımızdaki tablolarımızı model olarak Asp.Net projemize nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim.

Gerekli nugetler

Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

versiyonları projenizin versiyonuyla aynı olmalıdır.

Visual Studio da terminale yazacağımız satır şu şekilde olmalıdır.

dotnet ef dbcontext scaffold Data Source=DESKTOP-ABCD;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated Security=True;Encrypt=False;TrustServerCertificate=False;ApplicationIntent=ReadWrite;MultiSubnetFailover=False” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models/DB -c “DatabaseContext”

İşlem sonucunda modellerin Models>DB klasöründe oluştuğunu göreceksiniz.

Güncellemek için

dotnet ef dbcontext scaffold Data Source=DESKTOP-ABCD;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated Security=True;Encrypt=False;TrustServerCertificate=False;ApplicationIntent=ReadWrite;MultiSubnetFailover=False” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models/DB -c “DatabaseContext” — force

yazmanız yeterlidir.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Metin Tekin

Metin Tekin

Yazılımcı. İyi bir okuyucu ve dinleyici.